รู้จัก พระราชบัญญัติจราจรทางบก คืออะไร มีข้อกำหนดอะไรบ้าง

0
957

สังคมจะสงบสุขและดำเนินไปอย่างราบรื่นได้ เพราะทุกคนปฎิบัติตามกฎ ตามระเบียบที่ได้ตั้งไว้หรือกำหนดไว้นั่นเอง อย่างที่เราทราบกันดีว่าหากเราทำผิดกฎ ทำผิดกฎหมาย ก็ต้องได้รับการลงโทษด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง แม้แต่การขับรถยนต์ก็ต้งอปฎิบัติตามกฎจารจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของตนเองและผู้อื่นคะ

พระราชบัญญัติจราจรทางบก
ภาพจาก board.postjung.com

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจารจรทางบกนั้นระบุอยู่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสงวนไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อต้องการควบคุมการใช้รถใช้ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย กฎหมายนี้มีโทษอาญาผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามจะต้องรับโทษตามที่ระบุไว้  กฎหมายเกี่ยวข้องกับการจารจรจึงเป็นกกฎหมายที่ใกล้ตัวที่เราทุกคนควรทราบและนำมาปฎิบัติ คราวนี้เราลองนำบางส่วนของกฎหมายมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติกันคะ

ข้อกำหนดเที่ผู้ขับขี่ต้องปฎิบัติ 

ในการขับขี่รถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ให้เดินทางขวาหรือล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้ ได้แก่ ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือปิดการจารจร ทางเดินรถนั้นเจ้าหน้าที่พนักงานกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว และ ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตร ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 200-500 บาท

รถที่มีความเร็วช้าหรือต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะทำได้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

ใบอนุญาตขับรถ

ผู้ขับขี่ต้องได้รับอนุญาตขับรถ และต้องมีใบอนุญาตขับรถและสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถขณะขับเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ใดที่ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท คะ

เข็มขัดนิรภัย

ผู้ขับขี่รถยนต์และคนที่โดยสารรถยนต์ซึ่งนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับที่นั่งผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งขณะที่ขับขี่รถยนต์ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

สารเสพติด

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพหรือรับเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน (ยาบ้า) หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างอื่นที่ได้กำหนดไว้ในประกาศราชกิจจานุเบกษา ผู้ฝ่าฝ่นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ แต่ถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 40,000-80,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถ

ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทางหรือจัดสนับสนุนให้มีการแข่งรถ ผู้ฝ่าฝืนต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

สัญญาณและเครื่องหมายจราจร

ผู้ขับขี่ต้องปฎิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจารจรที่ปรากฏอยู่ข้างหน้า

สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างกฎหมายพื้นฐานที่ผู้ขับขี่รถยนต์ต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หากกระทำก็ถือว่าเป็นการทำผิดกฏหมาย นอกจากนี้ พรบ.การจารจรทางบกยังครอบคลุมถึง รถโดยสารบรรทุก รถลากจูง รถมอเตอร์ไซด์ รถจักรยาน คนเดินเท้า ด้วยคะ

กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการจารจรทางบกนั้นเป็นที่เรื่องที่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดาย หากเราคิดถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ลดความเห็นแก่ตัวลงบ้าง สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์บางท่านอาจจะไม่สนใจที่จะทำตามกฎหมาย หากไม่เกิดอุบัติเหตุก็ถือว่าโชคดีไป แต่หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น เกิดการสูญเสียชีวิตขึ้น ถึงตะหนักได้ว่าควรปฎิบัติตามกฎจารจร อาจจะช้าเกินไปแล้วคะ