จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ วิธีจดทะเบียนเปิดบริษัทด้วยตัวเอง (e-Registration)

0
1086

จดทะเบียนบริษัททางออนไลน์..ง่ายมากคะ ทุกวันนี้ใครก็อยากจะเป็นเจ้าคนนายคน อยากจะมีธุรกิจเป็นของตนเองโดยไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร ไม่ต้องไปขัดแย้งกับใคร และที่แน่ๆรายได้ย่อมมากกว่าการเป็นลูกจ้างแน่นอนคะ หากเทียบกับเมื่ออดีตการจัดตั้งบริษัทดูเป็นเรื่องใหญ่โต ไกลเกินเอื้อมสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินทุนไม่มากนัก ไม่มีคนรู้จักคอยช่วยเหลือ

ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
ภาพจาก unsplash.com

แต่ปัจจุบันนี้การจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทสามารถทำได้ง่ายโดยผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็ปไซด์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือที่เรียกว่า “ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เราสามารถส่งเอกสารต่างๆ รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบได้ทั้งหมดคะ แม้แต่การลงนามผู้ก่อการหรือกรรมการบริษัทแต่ละคนก็สามารถทำผ่านระบบได้ ขั้นตอนการจดทะเบียน ได้แก่

 • สมัครสมาชิก เว็ปไซด์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ereg.dbd.go.th และทำการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย
 • จดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปที่หัวข้อ ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเลือก “ทะเบียนนิติบุคคล” เลือกรายการ “บริษัทจำกัด” และเลือกขั้นตอน จดหนังสือบริคณห์สนธิและจดจัดตั้งบริษัทพร้อมกัน (ภายในวันเดียว) แล้วก็ดำเนิการกรอกข้อมูลทีละขั้นตอน
 • จองชื่อ กรอกข้อมูลการจองชื่อ โดยชื่อของคนที่ทำการจองต้องเป็นชื่อเดียวกันกับคนที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • การจัดประชุม ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และใส่จำนวนเงินที่ผู้ร่วมก่อการได้ใช้ในการจัดตั้งบริษัท และกรอกข้อมูลผู้สอบบัญชี
 • หนังสือบริคณห์สนธิ กรอกข้อมูลในแบบ บอจ.2 โดยใส่ข้อมูลสำนักงานของบริษัท ผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียน รวมทั้งข้อมูลผู้ก่อการทั้งหมดทีละคน
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้ง ให้ระบุประเภทของหุ้นบริษัท ในแบบอจ.3  ระหว่างหุ้นสามัญกับหุ้นบุริมสิทธิ มีจำนวนเท่าใด จะกำหนดอายุของบริษัทหรือไม่ รวมทั้งการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่ และในส่วนข้อบังคับบริษัจำกัดจะมีหรือไม่มีข้อบังคับก็ได้ พร้อมทั้งระบุรอบปีบัญชีของบริษัทไว้ด้วย
 • บัญชีรายชื่ผู้ถือหุ้น กรอกในแบบ บอจ.5 ระบบจะแสดงข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด นทำการตรวจสอบก่อนจะดำเนินการต่อไป
 • กรรมการเข้าใหม่ กรอกในแบบ ก. เป็นการใส่ข้อมูลกรรมการบริษัททั้งหมด
 • อำนาจกรรมการ ให้เลือกรูปแบบอำนาจกรรมการตามที่มีมติไว้
 • วัตถุประสงค์ของบริษัท กรอกในแบบ ว. ซึ่งจะมีแบบสำเร็จรูปไว้ให้เลือก 5  แบบ หากไม่ต้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัททุกข้อ ก็ให้เลือกไม่ใช้ แบบ ว. สำเร็จรูป แล้วทำการเพิ่มวัตถุประสงค์ที่ละข้อ
 • ระบุสินค้าและบริการ ในแบบ สสช 1. เป็นการกรอกรหัสธุรกิจ คือคำสั้นๆที่ระบุว่าบริษัทกระทำอะไรเพื่อให้เกิดรายได้
 • แนบเอกสาร โดยการอัพโหลดเอกสารต่างๆที่ต้องใช้การจดทะเบียนบริษัท ไฟล์จะต้องมีรูปแบบและขนาดตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้เท่านั้น
 • ยืนยัน  แสดงว่าคุณได้ทำการยื่นคำขอจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยแล้ว รอการตรวจสอบและส่งผลคำขอกลับมา
 • ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้เริ่มก่อการและกรรมการแต่ละคนจะทำการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน  โดยเข้าไปที่หัวข้อลงนามอิเล็กทรอนิกส์
 • ยื่นขอจดทะเบียน  ในกรณีที่คำขอจดทะเบียนอนุมัติแล้ว ระบบจะแสดงรายการคำขอจดทะเบียนทั้งหมด ให้คลิกที่ช่องเขียนว่า “ดำเนินการขอคำขอที่ที่ต้องการยื่นขอจดทะเบียนและมีการลงนามครบเรียบร้อยแล้ว “ คลิกที่ “ยื่นเอกสาร”
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมต ระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ ชำระผ่านอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง ตู้เอทีเอ็ม ที่ธนาคารก็ได้
 • รอการตอบกลับ เมื่อนายทะเบียนทำการรับเรื่องจดทะเบียน จะแจ้งผลผ่านทางอีเมลล์ เมื่อได้รับอีเมลล์ก็หมายถึงท่านได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว

อาจจะดูหลายขั้นตอนเสียหน่อย แต่ทุกอย่างคุณทำผ่านระบบออนไลน์ทั้งนั้นเลยนะคะ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ต่อคิวยื่นเรื่อง ทำให้การจัดตั้งบริษัทง่ายขึ้น และทำให้เกิดบริษัทใหม่ๆมากขึ้นอีกด้วยคะ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทันทีคะ

เอกสาร PDF เพิ่มเติม: